Автоматизована система комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) – автоматизована система обліку електричної енергії, що складається з засобів вимірювальної техніки, а також з устаткування збору, обробки, збереження та відображення інформації, засобів зв’язку та синхронізації часу, функціонально об’єднаних для забезпечення комерційного обліку електричної енергії.

Комерційний облік електроенергії на ринку електричної енергії України здійснюється відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії (постанова НКРЕКП від 14.03.2018 №311).

ІКНЕТ надає повний комплекс послуг з організації та впровадження АСКОЕ.

Метою організації комерційного обліку електроенергії є надання учасникам ринку повної та достовірної інформації щодо обсягів виробленої, відпущеної, переданої, розподіленої, імпортованої та експортованої, а також спожитої електричної енергії у визначений проміжок часу з метою її подальшого використання для здійснення розрахунків між учасниками ринку.
Комерційний облік на ринку електричної енергії організовується адміністратором комерційного обліку (АКО) та здійснюється постачальником послуг комерційного обліку (ППКО).
Надання послуг комерційного обліку здійснюються на конкурентних засадах за умови реєстрації ППКО та реєстрації його автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії АКО.
До послуг комерційного обліку електроенергії належать:

 • установлення, налаштування, заміна, розвиток, введення та виведення з експлуатації, а також технічна підтримка та обслуговування засобів комерційного обліку, допоміжного обладнання та автоматизованих систем, що використовуються для комерційного обліку електричної енергії, їх програмного та апаратного забезпечення;
 • збір, керування та адміністрування даних щодо комерційного обліку.

Основні функції, які виконуються для забезпечення комерційного обліку електроенергії

Учасник    Функція (роль) Основні процеси
споживач, виробник, оператор мережі сторона, відповідальна за точки комерційного обліку (ТКО) (ВТКО)
 • Організація улаштування вузла обліку електричної енергії (ВОЕ) в ТКО, його технічного обслуговування та ремонту;
 • організація передачі даних комерційного обліку в АКО власноруч або із залученням зареєстрованого ППКО.
споживач, виробник, оператор суміжної електричної мережі сторона, приєднана до мережі (СПМ)
 • Надання власних ідентифікаційних даних;
 • вибір сторони, відповідальної за організацію комерційного обліку;
 • контроль відповідності даних комерційного обліку, що надано ППКО до Датахаб, показам ЗВТ, що пов'язані з ТКО;
 • підтвердження даних процедури зміни постачальника;
 • надання доступу до даних комерційного обліку своєї ТКО.
оператор мережі

оператор (електричної) мережі (ОМ)

 

 • Надання доступу до електричної мережі через ТКО з метою споживання або виробництва електричної енергії, участь у процесі організації та перевірки ТКО, пов'язаних з ними ЗВТ;
 • виконання функцій ППКО для ТКО, приєднаних до його мережі, у разі анулювання реєстрації діючого ППКО.

 

постачальники послуг комерційного обліку електричної енергії оператор засобів комерційного обліку (ОЗКО) Встановлення, налаштування (у т.ч. програмування та параметризація), заміна, розвиток, введення та виведення з експлуатації, а також технічна підтримка та обслуговування ЗКО, їх програмного та апаратного забезпечення.
  адміністратор засобів комерційного обліку (АЗКО) Адміністрування детальної бази даних з інформацією про ВОЕ, що встановлені для ТКО.
  адміністратор точок комерційного обліку (АТКО) Адміністрування ТКО в Датахаб, пов'язаних з ними ЗКО, областей комерційного обліку та сторін.
  оператор зчитування даних з лічильників (ОЗД) Зчитування результатів вимірювань (первинних даних комерційного обліку) та даних про стан ЗВТ, контроль якості зчитування, формування первинних даних комерційного обліку та їх передача до ОДКО.
  оператор даних комерційного обліку (ОДКО)
 • Отримання даних від ОЗД;
 • формування, обробка, перевірка, валідація, зберігання, архівування та передача до АКО даних, отриманих від ОЗД, та валідованих даних комерційного обліку.
електропостачальник сторона, відповідальна за баланс
 • Передача ідентифікаційних даних СПМ;
 • передача інформації щодо зміни ППКО для ТКО;
 • отримання даних комерційного обліку по ТКО за згодою СПМ.
адміністратор комерційного обліку агрегатор даних комерційного обліку
 • Отримання та обробка даних щодо ТКО та пов'язаних з ними елементів (ППКО, області комерційного обліку, споживачі, електропостачальники тощо);
 • надання інформації про ТКО заінтересованим сторонам;
 • перевірка, упорядкування, профілювання сертифікація та агрегація валідованих даних комерційного обліку, отриманих від ОДКО;
 • надання сертифікованих даних комерційного обліку до адміністратора розрахунків та всіх заінтересованих сторін;
 • експлуатація та технічне обслуговування центральної автоматизованої системи даних комерційного обліку Датахаб, до якої мають авторизований доступ учасники ринку електричної енергії та споживачі.
  адміністратор Кодексу
 • Адміністрування і забезпечення публікації Кодексу;
 • випуск посібника із застосування Кодексу та його тлумачення;
 • публікація звіту про комерційний облік;
 • надання пропозицій щодо перегляду та внесення змін до  Кодексу;
 • узагальнення пропозицій від ППКО або учасників ринку щодо внесення змін до Кодексу.

Якщо споживач на роздрібному ринку електричної енергії, що приєднаний до/через систему розподілу, не обрав собі зареєстрованого ППКО, то надання послуг комерційного обліку для цього споживача має здійснювати оператор системи розподілу (ОСР), який здійснює на цій території свою ліцензовану діяльність.
Приєднання та підключення до електричних мереж ОМ електроустановок учасників ринку, а також передача та розподіл електричної енергії цими мережами та/або відпуск та отримання електричної енергії не дозволяється без улаштування ВОЕ, створення ТКО та їх реєстрації в Датахаб AKO.
З метою забезпечення вимірювання та обліку електричної енергії в заданій точці облаштовується вузол обліку. Типовий ВОЕ складається з наступного обладнання:

 • лічильник електричної енергії;
 • трансформатори струму та напруги;
 • засоби захисту (автоматичні вимикачі або запобіжники);
 • вторинні кола струму і напруги;
 • інші допоміжні засоби (тестовий блок, перетворювачі імпульсів, блоки живлення тощо).

Характеристики складових ВОЕ мають бути достатніми для вимірювання електричної енергії з заданою періодичністю та похибкою.
Вимоги до місця встановлення ВОЕ визначаються відповідно до Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) та Кодексу комерційного обліку електричної енергії.

Улаштування точок комерційного обліку на електростанціях та підстанціях

Комерційний облік на електростанції має забезпечувати роздільне визначення обсягів виробленої, спожитої на власні та господарські потреби та відпущеної електроенергії в мережу кожним блоком та електростанцією в цілому.

З урахуванням зазначеного на електростанціях вузли обліку необхідно встановлювати на:

 1. кожному окремому генераторі та/або генеруючому блоці чи генеруючій установці виробника з відновлюваних джерел енергії;
 2. групі генераторів у разі невстановлення на кожному з них окремих лічильників комерційного обліку;
 3. кожній черзі (пусковому комплексі) та/або установці виробника за "зеленим" тарифом, для якої застосовується окремий коефіцієнт "зеленого" тарифу;
 4. основних та резервних трансформаторах власних потреб (ТВП);
 5. робочих та резервних тиристорних збуджувачах;
 6. автотрансформаторах зв'язку;
 7. лініях усіх класів напруги, що відходять від станції;
 8. обхідних вимикачах або шинороз'єднувальних вимикачах;
 9. приєднаннях, що живлять споживачів та господарські потреби електростанції;
 10. кожному трансформаторі, який приєднує частину електростанції, якщо через нього необхідно вимірювати перетікання електроенергії.

Для ліній 110 кВ і вище, які перебувають на балансі декількох сторін, встановлюються основний та верифікаційний ВОЕ на всіх кінцях лінії за узгодженням сторін.
Споживач має право самостійно придбати засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) та надати їх разом з паспортом ППКО для встановлення на своєму об'єкті.

Прості рішення складних завдань